Δικτύωση Φαρμακείων

Δικτύωση Φαρμακείων

Δικτύωση Φαρμακείων 1200 630 Pharmacy2020

Οι περισσότερες επιτυχημένες επιχειρήσεις φτάνουν κάποτε σε ένα σημείο, όπου δεν μπορούν πλέον να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες για περαιτέρω ανάπτυξη. Είναι το σημείο εκείνο που οι νόμοι της οικονομίας επιτάσσουν τη σύμπραξη, ώστε να αποκτήσουν πρόσθετη τεχνογνωσία, στρατηγική καθοδήγηση, πιο εξελιγμένους τρόπους διαχείρισης και οικονομίες κλίμακος, ούτως ώστε κάθε μεμονωμένη επιχείρηση να κατακτήσει το επόμενο επίπεδο ανάπτυξης.

Η δικτύωση μεταξύ φαρμακείων επιφέρει προστιθέμενη εμπορική δυναμική και αξία, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί ασπίδα προστασίας για τις μικρότερες επιχειρήσεις, οι οποίες αναζητούν ζωτικό χώρο στην αγορά.

Οι επιχειρηματικές συμμαχίες στον χώρο του φαρμακείου εκφράζονται με τη μορφή μιας διαχειριστικής εταιρείας που αναλαμβάνει τις υπηρεσίες διοίκησης, οργάνωσης και προώθησης των πωλήσεων στα φαρμακεία, τα οποία θα υπαχθούν κάτω από την κοινή “ομπρέλα”.

Μια επιτυχημένη δικτύωση πρέπει να στοχεύει:

 • Στη βελτίωση του κόστους λειτουργίας
 • Στην ενιαία προώθηση πωλήσεων
 • Στη βέλτιστη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού
 • Σε ενιαία μηχανοργάνωση
 • Σε λογιστική και νομική υποστήριξη

Τα αποτελέσματα που προκύπτουν είναι εντυπωσιακά.

Τα κυριότερα εξ’ αυτών είναι τα ακόλουθα:

 • Απόκτηση μεγαλύτερου μεριδίου αγοράς
 • Ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών ενοτήτων ή καναλιών πώλησης
 • Διεύρυνση με νέες υπηρεσίες υγείας
 • Μεγαλύτερη διαπραγματευτική ικανότητα έναντι των προμηθευτών
 • Εσωτερικός ελεγκτικός μηχανισμός, ως μηχανισμός διοίκησης
 • Ανάπτυξη κεφαλαίων επένδυσης
 • Πρόσβαση στην εύρεση νέων οικονομικών πόρων

Η συνεργασία δικτύωσης είναι μια στρατηγική συμφωνία και σχέση που αποδίδει τα προσδοκώμενα αποτελέσματα σε μεσο-μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Στις σημερινές, ιδιαίτερα ανταγωνιστικές συνθήκες, αφορά στην επιβίωση του φαρμακείου και εγγυάται καλύτερες προϋποθέσεις για την ανάπτυξή του σε βάθος χρόνου.