Αξιολόγηση, η απεικόνιση ενός φαρμακείου

Αξιολόγηση, η απεικόνιση ενός φαρμακείου

Αξιολόγηση, η απεικόνιση ενός φαρμακείου 1200 631 Pharmacy2020

Η αξιολόγηση, όρος στο καθημερινό μας πλέον λεξιλόγιο, αποτελεί απαραίτητη διαδικασία για κάθε σύγχρονο φαρμακείο. Στην πραγματικότητα, είναι η ακρογωνιαία λίθος που ορίζει την αξία του φαρμακείου, τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία του στον τρόπο λειτουργίας του, τα συγκριτικά του πλεονεκτήματα αλλά και τα μειονεκτήματα σε σχέση με τον ανταγωνισμό, την εμπορική του εξέλιξη στο διάστημα λειτουργίας του και τα περιθώρια βελτίωσής του.

Εν ολίγοις, η διαδικασία αξιολόγησης του φαρμακείου είναι το μέσο προσδιορισμού της πραγματικής του αξίας και ο ασφαλέστερος τρόπος απόκτησης μιας ασφαλούς εικόνας για τη συνολική του λειτουργία ως επιχείρηση.

Η σωστή αξιολόγηση προσεγγίζει τη λειτουργία του φαρμακείου από μηδενική βάση και δεν αφήνει κανέναν τομέα χωρίς έλεγχο. Ερευνά και αποτιμά τα πάντα: τον τρόπο διοίκησης, την οργάνωση και λειτουργία του φαρμακείου, τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, τις σχέσεις με τους προμηθευτές, την απόδοση του προσωπικού, την ικανοποίηση των πελατών.

Πρόκειται για μια αέναη αλυσίδα, μια επαναλαμβανόμενη διαδικασία με ορισμένο χρόνο εκπόνησης, ώστε να αξιολογούνται τα πορίσματα από την εφαρμογή της προηγούμενης αξιολόγησης και να υιοθετούνται καινούργιες πρακτικές, αν οι παλιές δείχνουν να μην επιτυγχάνουν στην πράξη.

Η αξιολόγηση επομένως, είναι στην ουσία μια καθολική ποιοτική και ποσοτική έρευνα και απεικόνιση όλων των αξόνων λειτουργίας του φαρμακείου – εμπορικού, οικονομικού, marketing, ανθρώπινου δυναμικού, φυσικών υποδομών, πελατολογίου και πληροφοριακής υποδομής. Και φυσικά αφορά κάθε τύπο και κάθε μέγεθος φαρμακείου, είτε μεμονωμένο είτε δίκτυο.

Η μεθοδολογία που συνήθως ακολουθείται βασίζεται:

  • στην επιτόπια παρατήρηση
  • στις προσωπικές συναντήσεις
  • σε οργανωμένη και εις βάθος εξέταση όλων των παραμέτρων λειτουργίας του φαρμακείου, προκειμένου να καταλήξει σε αιτιολογημένα και ασφαλή πορίσματα και συμπεράσματα.